In dit nieuwsartikel staan de wijzigingen in het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 centraal. Verder informeren we u over een aantal actuele onderwerpen die momenteel op de onderwijssector van toepassing zijn. 

Review onderwijsinspectie

AKSOS is in september weer gereviewd door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie verricht een steekproef en toetst of het dossier van de accountant voldoet aan de daaraan gestelde eisen. De Inspectie heeft AKSOS conform voorgaande jaren een toereikend oordeel gegeven op de kwaliteit van het dossier.

Cybersecurity en informatiebeveiliging

Cybersecurity

Het digitale domein maakt in toenemende mate onderdeel uit van het onderwijs. Het biedt veel kansen (aanbieden online colleges), echter brengt het ook veel risico’s. Digitalisering zet druk op onze publieke waarden; op principes als veiligheid en privacy. De continuïteit van het onderwijs kan in gevaar komen wanneer systemen niet meer benaderbaar zijn. Het ministerie wil toe naar een normenkader voor onderwijsinstellingen. AKSOS is vorig jaar al gestart met het aanbieden van assessments op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity om onderwijsinstellingen alvast bewust te maken van de risico’s. Sinds dit jaar biedt AKSOS ook op maat gemaakte IT- risicoanalyses aan voor onze onderwijsinstellingen.

Deadline indienen jaarverslagen

De deadline voor het indienen van de jaarverslagen was en blijft 1 juli. Dit geldt voor zowel het jaarverslag op papier als de XBRL- versie. Voorgaande jaren was de Inspectie van het Onderwijs schappelijk indien de verslagen kort na 1 juli nog werden ontvangen. Voor het indienen van de jaarverslagen over boekjaar 2022 zijn de deadlines strenger geworden. Onderstaand een schematische weergave van het sanctiebeleid:

Sanctiebeleid niet tijdig indienen jaarstukken PO en VO

Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

Het Ministerie van OCW heeft samen met andere instanties een handreiking samengesteld voor het organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting van kinderopvang en onderwijs. Wij adviseren onze cliënten die te maken hebben met zowel kinderopvangactiviteiten als onderwijsactiviteiten deze brochure door te nemen. De handreiking is via deze link te vinden: Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs.

Belangrijkste wijzigingen Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022 (t.o.v. 2021)

Bestuursverslag


Maatschappelijke thema’s (art 4, lid 6, Rjo): In de Rjo is op grond van artikel 4, lid 6, de mogelijkheid voor OCW opgenomen om relevante politieke of maatschappelijke thema’s aan te wijzen,
waarover het bevoegd gezag in het bestuursverslag rapporteert.

In de sector PO zijn de volgende maatschappelijke thema’s aangewezen:

De eerste 5 thema’s zijn dezelfde als vorig jaar. De gevraagde informatie per thema is opgenomen in de bijlage bij de door OCW gepubliceerde brief. Aandachtspunt is het thema allocatie van middelen bij 1- pitters. Ook 1- pitters moeten in het bestuursverslag aandacht besteden aan het thema ‘Allocatie van middelen’.

Voor het thema Nationaal Programma Onderwijs wordt de volgende informatie gevraagd: toelichting te geven op de totstandkoming van het schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

Uit het jaarverslag moet blijken:

  • welke soorten interventies de scholen hebben gekozen voor hun schoolprogramma;
  • of de scholen de vereiste instemming van hun MR hebben gekregen;
  • hoeveel procent van de middelen ingezet zijn voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL);
  • welke eerste resultaten in de uitvoering van de plannen gemeld kunnen worden.

Wanneer de middelen uit het NP Onderwijs bovenschools zijn ingezet, verwacht OCW dat duidelijk gemaakt wordt:

  • of de GMR daarmee heeft ingestemd;
  • welke soort interventies gekozen zijn.

In het bestuursverslag hoeft niet op elke school afzonderlijk in gegaan te worden.

In de sector VO zijn de volgende maatschappelijke thema’s aangewezen:

De eerste 5 thema’s zijn dezelfde als vorig jaar. De gevraagde informatie per thema is opgenomen in de bijlage bij de brief. Aandachtspunt is het thema allocatie van middelen bij 1- pitters. Ook 1- pitters moeten in het bestuursverslag aandacht besteden aan het thema ‘Allocatie van middelen’. Voor het thema Nationaal Programma Onderwijs is de gevraagde informatie gelijk aan de gevraagde informatie voor het primair onderwijs. De werkdrukmiddelen moeten volledig bij de scholen terecht komen.

Ten aanzien van de besteding van de werkdrukmiddelen moet uit het jaarverslag blijken:

  • het totale te besteden bedrag per schoolbestuur en verdeeld oever de scholen die onderdeel zijn van het bestuur;
  • op welke wijze en met betrokkenheid van wie de besteding tot stand is gekomen;
  • aan welke doelen de middelen zijn besteed; en
  • de wijze waarop de evaluatie gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden inclusief de uitkomst daarvan.
Financiële rechtmatigheid


Paragraaf 2.3.7. Aftrekposten bekostiging PO

De Wet beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds is in werking getreden. De artikel 138 en 139 WPO en 132 en 133 WEC zijn (onbedoeld) per 1 april 2022 vervallen (i.p.v. per 1 augustus 2022). De Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoembare ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs is per 1 april 2022 vervallen.

Gevolgen OAP
Wachtgelden PO
In het OAP is opgenomen dat de controle tot en met 31 maart 2022 loopt. Per 1 april vervalt de herbenoemingsverplichting van de eigen uitkeringsgerechtigde. Dit geldt ook voor de regeling automatische ontheffing voor de herbenoemingsverplichting. Er is sprake van een harde knip tussen het oude regime van de herbenoemingsverplichting en het nieuwe onder het Participatiefonds. Dit betekent dat de herbenoemingsverplichting tot 1 april nog van kracht is. Tot die datum moeten vacatures worden aangeboden aan de eigen uitkeringsgerechtigden en moet de accountant daarop controleren. De verplichting tot herbenoeming vervalt voor iedere uitkeringsgerechtigde per 1 april 2022 en hoeft daarna dus niet meer verplicht aangeboden te worden en niet meer gecontroleerd te worden.

Vermindering bekostiging negatieve toetsingen PO
De beleidsdirectie PO heeft aangegeven dat er reparatiewet en regelgeving komt waardoor deze werkzaamheden wel plaats moeten vinden tot en met 31 juli 2022. Daarom nu het deel Wachtgelden PO controle tot en met 31 maart 2022 en het deel Vermindering bekostiging negatieve toetsingen PO controle tot en met 31 juli 2022. De reparatiewetgeving vindt plaats, zodat ook verrekening kan plaatsvinden voor de periode tussen 1 april en 1 augustus (deze verrekening gaat plaatsvinden door DUO en is bekend bij het bevoegd gezag). Vanaf 1 augustus vindt de verrekening plaats op grond van de nieuwe wet door het Participatiefonds.

Vooruitblik 2023 en verder


Wijziging regeling tegemoetkoming opleidingsscholen 2019

De teldatum wordt verschoven van 30 september naar uiterlijk 1 juli. Deze wijziging zal worden doorgevoerd in het OAP 2023.

Besluit experiment onderwijszorgarrangementen

Er komen vanaf volgend jaar experimenten onderwijszorgarrangementen. Dit is relevant voor het OAP omdat een experiment een samenwerkingsverband de mogelijkheid geeft om maximaal 2,5% van de bekostiging van het samenwerkingsverband aan te wenden voor de financiering van de arrangementen. Normaal mogen de onderwijsmiddelen niet aan zorg besteed worden.

Huisvesting PO

Het ministerie van OCW is bezig met de voorbereiding van een wetstraject over huisvesting. Kern van deze voorstellen is dat een Integraal Huisvestingsplan (IHP) verplicht wordt gesteld en dat renovatie als volwaardige optie in de wet wordt opgenomen, daarnaast is het de bedoeling om de mogelijkheid om te investeren te verruimen. De bedoeling is internetconsultatie van het wetsvoorstel in het 1e kwartaal van 2023. Het beoogde ingangsjaar is 2024.

Ook in 2023 staan wij voor u klaar!

In 2023 hopen wij, net zoals zo veel van onze relaties, dat de groei in de economie terugkeert en dat dit gepaard gaat met een toenemende groei van activiteiten bij onze relaties. Het Accountancy werk dat daar eventueel mee gepaard gaat, is ook het komende jaar bij ons in goede handen! Namens alle medewerkers van het kantoor wensen wij u en uw dierbaren, in alle opzichten, een geweldig nieuwjaar toe!

Vragen? Dan kunt u hier contact opnemen met één van onze specialisten.