Klachtenregeling AKSOS Groep

Inleiding
AKSOS Groep hecht aan tevreden relaties. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien een klant of een andere belanghebbende ontevreden is over een van onze medewerkers of over onze dienstverlening, dan nodigen we deze nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Opmerkingen van klanten of andere belanghebbenden nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met de klant naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Telefonische klachten worden direct gemeld en zo mogelijk doorverbonden aan de verantwoordelijke accountant voor overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat eerst geprobeerd wordt dat de klant met de betreffende persoon tot een oplossing komt.
Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is het probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kan de klacht formeel schriftelijk ingediend worden. Dit kan via onderstaand formulier. Het ingevulde formulier dient daarna verzonden te worden aan het secretariaat van AKSOS, Postbus 1121, 9701 BC Groningen.

Overigens kan er ook voor gekozen worden om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Daarbij moet nadrukkelijk worden vermeld de klacht te behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen. De klant ontvangt hiervan twee kopieën en wordt verzocht één exemplaar ondertekend te retourneren aan het secretariaat van AKSOS.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt. De verantwoordelijke accountant zal de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met de klant en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het de accountant niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan wordt in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van de klacht bevestigd. In de meeste gevallen zal de accountant contact met de klant opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
Doelstelling is om de klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt de klant over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van klachten worden vastgelegd. Uiteraard wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van formele klachten wordt daarom toestemming aan de klant gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Vanzelfsprekend vragen wij van deze deskundigen geheimhouding door middel van een schriftelijke bevestiging.

 

Download hier het Klachtenformulier AKSOS