Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door AKSOS*.
AKSOS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u gebruikt
maakt van onze dienstverlening of onze website. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met
uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
Van Elmptstraat 16.14
9723 ZL Groningen
Telefoon: 050-3171140
P. Koning AA is de Functionaris Gegevensbescherming van AKSOS. Hij is te bereiken via:
koning@aksos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AKSOS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AKSOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitvoering dienstverlening zoals met u overeengekomen in de opdrachtbevestiging
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren
– AKSOS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
AKSOS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AKSOS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AKSOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Daarbij zijn wij gebonden aan de wettelijke
bewaartermijnen die langer kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
AKSOS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Indien u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AKSOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AKSOS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Bij het bezoek van de website worden derhalve geen persoonlijke gegevens van de bezoeker daarvan door AKSOS vastgelegd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AKSOS en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie te sturen. Aan de overdracht van gegevens kunnen kosten zijn verbonden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aksos.nl of naar het adres zoals genoemd in de
contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met gegevens onderaan het paspoort,) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AKSOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via
koning@aksos.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze diensten en het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten
en/of deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

* AKSOS is de handelsnaam van de volgende vennootschappen: AKSOS Accountants B.V.,
AKSOS Belastingadviseurs B.V., AKSOS HRM B.V., AKSOS Assurance B.V., AKSOS Corporate
Finance B.V. en AKSOS Financial Services B.V. Voornoemde vennootschappen maken onderdeel
uit van het samenwerkingsverband AKSOS Groep B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.