Btw-koepelvrijstelling voor matchingsdiensten van Regionaal Transfercentrum toegestaan.

Een Regionaal Transfercentrum in het primair onderwijs kan de btw-koepelvrijstelling onder bepaalde condities toepassen. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag op 12 augustus 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:1569) uitgesproken. Het betreft een RTC dat onderwijspersoneel (her)verdeelt in het belang van bij het RTC aangesloten schoolbesturen. Deze schoolbesturen krijgen van het RTC uitsluitend de kosten in rekening gebracht naar gelang zij matchingsdiensten afnemen. Bepalend is of de matchingsdiensten van het RTC direct nodig zijn voor de onderwijsprestaties en of er geen sprake is van concurrentieverstoring. Het oordeel van het gerechtshof is helder: de matchingsdiensten zijn direct nodig voor de onderwijsactiviteiten van de aangesloten schoolbesturen. Van concurrentieverstoring is naar het oordeel van de Rechtbank geen sprake. Niets staat het RTC in de weg om onder bepaalde condities een beroep te doen op de koepelvrijstelling. De Staatssecretaris heeft op 23 september 2021 dit standpunt ingenomen en stelt geen beroep tot cassatie in.

Belangrijke beleidsbesluiten voor de onderwijspraktijk inzake btw

BTW besluit: ter beschikking stellen van personeel (15 juli 2022, nr. 2022-181729)

Het besluit ter beschikking stellen van personeel is geactualiseerd. In het besluit zijn enkele specifieke btw-vrijstellingen opgenomen voor het detacheren van personeel door publiekrechtelijke lichamen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het bestaande besluit is de definitie van de ‘redelijke kostenvergoeding’. Bij verschillende vormen van btw-vrijgesteld detacheren van personeel geldt als voorwaarde dat naast de brutoloonkosten, een redelijke kostenvergoeding mag worden berekend. Deze vergoeding wordt in het Besluit gemaximeerd op 5% van de brutoloonkosten van de uitgeleende werknemer.

Besluit 30 juli 2014: de onderwijsvrijstelling (30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M)

In artikel 11 lid 1 onderdeel o Wet omzetbelasting 1968 is een btw-vrijstelling opgenomen voor het verzorgen van onderwijs. In dit besluit is een toelichting op de wettelijke vrijstelling opgenomen. Ook is goedgekeurd dat voor een aantal diensten de onderwijsvrijstelling wordt toegepast.

Commerciële stichting met docenten in loondienst. Is er sprake van detachering aan onderwijsinstelling of btw-vrijgestelde onderwijsdienst?

De rechtbank Zeeland-West Brabant 18 augustus 2022 (ECLI:NL:RBZWB:2022:4807)

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 18 augustus 2022 een uitspraak gedaan inzake de vraag of sprake is van detachering of btw-vrijgestelde prestatie. Belanghebbende biedt diensten aan die zijn gericht op het inzetten van docenten op basisscholen. De docenten zijn bij belanghebbende in dienstbetrekking. Zij verrichten de werkzaamheden dus niet zelfstandig, maar door tussenkomst van en in een verhouding van ondergeschiktheid tot belanghebbende. Daarom zijn de aard van de diensten van belanghebbende relevant voor de beoordeling en niet de diensten die de docenten op de bassischolen verrichten. De rechtsverhoudingen neergelegd in de overeenkomst met de basisscholen wijzen erop dat sprake is van het ter beschikking stellen van personeel en dat de docent onder de verantwoordelijkheid van de school valt. Belanghebbende maakt daarom niet aannemelijk dat sprake is van het verzorgen van onderwijs. De naheffingsaanslag blijft in stand. Conclusie rechtbank: er is sprake van detachering en dus belast met 21% btw.

Detacheren van onderwijspersoneel aan samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

In de voorjaarsnota 2022 wordt ingegaan op de btw-gevolgen voor het detacheren van onderwijspersoneel aan Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In de voorjaarsnota staat omschreven dat via extra bekostiging het btw-nadeel voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zal worden gecompenseerd per 1 januari 2022. Dit zou gebaseerd zijn op wijzigingen in de Europese wet- en regelgeving. Het Ministerie van Financiën heeft als mening dat detachering van personeel aan een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs belast is met 21% btw. In de onderwijspraktijk bestaat de nodige onduidelijkheid. Op 25 januari 2023 is hierover overleg met het Ministerie van Financiën geweest.

Renseigneringsplicht uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Per 1 januari 2022 geldt de bij wet ingevoerde renseigneringsplicht. Is uw organisatie inhoudingsplichtig voor de loonheffingen? Dan bent u verplicht de Belastingdienst te informeren over betalingen aan bepaalde natuurlijke personen. Deze informatieplicht kan gelden voor commerciële ondernemingen, maar ook voor onderwijsinstellingen. De organisatie moet opgave doen van uitbetalingen aan natuurlijke personen die geen btw op de factuur vermelden of een factuur uitreiken met vermelding van een btw-vrijstelling. Enkele voorbeelden:

 • ZZP’ers die geen btw in rekening brengen op grond van de Kleine Ondernemersregeling;
 • ZZP’ers die btw-vrijgestelde diensten verrichten;
 • Vergoedingen aan leden van de Raad van Toezicht;
 • ZZP-docent die btw-vrijgesteld onderwijs aanbiedt;
 • Vergoeding overblijfouder.

Welke uitbetalingen aan natuurlijke personen zijn uitgezonderd van de renseigneringsplicht?

 1. Werknemers, artiesten en beroepssporters;
 2. Vrijwilligers voor zover de vergoeding niet hoger is dan het wettelijk maximum (€ 190 per maand en € 1900 per jaar)
 3. Natuurlijke personen die een factuur hebben uitgereikt met btw.

De volgende gegevens moeten verplicht worden aangeleverd:

 • Het uitbetaalde bedrag;
 • BSN:
 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens

Aanlevering van de gegevens over 2022 is mogelijk vanaf 1 januari 2023. De gegevens moeten uiterlijk 1 februari 2023 zijn aangeleverd. De gegevens dienen op een door de Belastingdienst voorgeschreven wijze te worden aangeleverd, dit kan via Digipoort of via gegevensportaal. Gegevensportaal is het meest praktisch. Er bestaat een mogelijkheid om schriftelijk of telefonisch uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. Voor vragen en antwoorden UBD kunt u het beste de volgende link toepassen: https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/ubdper2022/.

Actualiteiten loonheffing

Werkruimte

De vrije ruimte in de werkkostenregeling stijgt in 2023 tijdelijk naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Het gaat om een eenmalige verhoging.

Onbelaste vrijwilligersvergoeding


 

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2023 omhoog gegaan van € 1800 naar € 1900. Per 1 januari 2023 geldt het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding van
€ 1900 per jaar en € 190 per maand. Een non-profitorganisatie is over de vrijwilligersvergoedingen tot dit maximale bedrag geen belasting en premies verschuldigd. Komt de vrijwilligersvergoeding wel boven dit bedrag uit, dan betaalt de organisatie belasting over het totaal van de vrijwilligersvergoeding.

Modelovereenkomsten wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de ZZP’er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten samen bepalen hoe hun arbeidsrelatie eruit komt te zien. Het kan verstandig zijn om gebruik te maken van een modelovereenkomst. Een modelovereenkomst gebruiken is niet verplicht, maar wel aan te raden. Modelovereenkomsten kennen een beperkte looptijd van 5 jaar. Het is raadzaam om na te gaan of u nog steeds gebruik maakt van een actuele / geldige modelovereenkomst. Verlopen modelovereenkomsten bieden namelijk geen rechtszekerheid meer. Op de site van de Belastingdienst lees u hoe de modelovereenkomst verlengt kan worden: Geldigheidsdatum verlengen van een modelovereenkomst (belastingdienst.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *